W dniu 28 października 2021r. o godz. 900 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23. odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji XLV Sesji Rady Powiatu Kolskiego.Link: https://starostwokolskie.pl/strona/80/transmisje-sesji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030”
 14. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020”
 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 16. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020/2021 w szkołach na terenie powiatu kolskiego.
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole
w zakładce  „Rada Powiatu Kolskiego” oraz stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce SAMORZĄD – „Transmisja Sesji”.

 

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole