Zapraszamy do konkursu plastycznego!
Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu plastycznego „Kula śnieżna” Cele: poznawanie praw fizyki, rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia, propagowanie zdolności plastycznych.
Temat i zadanie: Z pewnością wiecie jak wygląda kula śnieżna. Wystarcz potrząść, by fruwające płatki śniegu osypały znajdującą się w środku zimową scenkę. W domowych warunkach kula śnieżna jest bardzo łatwa do wykonania. I wystarczą „śmieci”, które zawsze macie w pobliżu. Zapraszamy do zabawy! Stwórzcie świąteczną kulę śnieżną. Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas: 1-3, 4-6, 7-8 szkół podstawowych – miasta Koła i powiatu kolskiego. Warsztat: technika plastyczna – przestrzenna.
Założenia organizacyjne:
każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
zgłaszając swoją pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest ona jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie,
uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu „Kula śnieżna” wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnianie wyników konkursu i wizerunku laureatów na potrzeby materiałów promocyjnych, informacyjnych itp. z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uczestnicy konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub wyróżnionych przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych na konkurs prac na poniżej wskazane pola eksploatacji: umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych, materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki pokazywanych w siedzibie biblioteki i poza nią w celach promocyjnych, a także na stronie internetowej biblioteki biblioteka-kolo.pl, praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa i adres szkoły/placówki, prace nie podlegają zwrotowi – Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych, nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione, prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Kula śnieżna”, do 8 grudnia 2023 r. na adres – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki, o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołuje Organizator, Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione, Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych, nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę, informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora, zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
Kontakt: Anna Pietruszka, tel. 63 21 78 005, filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:PiMBP w Kole