– Dziękuję Państwu Radnym za udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok – powiedział Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski. Dnia 19 sierpnia odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w Kole. Włodarz przedstawił raport o stanie gminy, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Rada była jednomyślnie przychylna, potwierdzając tym samym bardzo dobrą współpracę władzy wykonawczej z uchwałodawczą oraz niewątpliwe sukcesy w zarządzaniu miastem przez włodarza.
Burmistrz przedstawił Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za rok 2019 i po krótkiej debacie otrzymał wotum zaufania. – Widać, że burmistrz cieszy się zaufaniem rady, pozytywnie oceniamy ubiegłoroczne działania – powiedział już po głosowaniu przewodniczący gremium Tomasz Sobolewski. Burmistrz podziękował radnym za dobrą współpracę, dzięki której wspólnie udaje się podjąć tak wiele lokalnych inicjatyw.
Także jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok.  Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną. Opinie wszystkich komisji stałych były pozytywne. Zatem, konsekwentnie, radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Przypomnijmy więc, że pierwotny plan dochodów wyniósł ponad 104.290.000 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonywanych w trakcie roku zamknął się on kwotą prawie 116.000.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dochodów został wykonany w kwocie 116.414.645,78 zł czyli w ponad 100 %. W roku 2019 z tytułu dochodów bieżących uzyskano wpływy w wysokości 105.124.491,29 zł. Dochody majątkowe to przede wszystkim dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 11.290.154,49 zł. W kwestii wydatków – ich pierwotny plan został ustalony w kwocie prawie 102 mln zł.  Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonywanych w trakcie roku zamknął się on kwotą 116.487.242,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie ponad 112 mln zł tj. w ponad 96%. W ramach wydatków majątkowych realizowano inwestycje za ogólną kwotę ponad 14,5 mln zł.
 
– Budżet został wykonany prawidłowo – podsumował przewodniczący rady Tomasz Sobolewski. Burmistrz serdecznie podziękował ze efektywną pracę pani skarbnik  – Marioli Makowskiej, pani sekretarz – Monice Ciesielskiej oraz swemu zastępcy – Lechowi Brzezińskiemu – który to zespół wpiera go merytorycznie w działalności Urzędu.

 

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com