Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2020 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kole poprzez zmianę siedziby
2) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło
4) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Koło
5) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
6) w sprawie statutu miasta Koła
7) w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych
8) w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
9) w sprawie przekazania wniosku mieszkańców ulic Staffa, Reymonta, Orkana, Leśmiana, Zapolskiej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole
10) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
12. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski
źródło:UM w Kole

Leave a comment