XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kole odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Koło pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole oraz nadania Statutu
2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy: Wojciechowskiego, Niezłomnych
3) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Dąbskiej
4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
5) w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
6) w sprawie wyrażenia zgody na rzecz Gminy Miejskiej Koło darowizny udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stary Rynek 17
7) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło
8) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole
9) w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
10) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025
12) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zamontowania monitoringu
13) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany mieszkania komunalnego
14) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego
15) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych
7. Protokół z XXII Sesji Rady Miejskie w Kole.
8. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

U W A G A !

W związku z występującym zagrożeniem związanym z koronawirusem, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostania w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl  będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

#zostańwdomu
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KOLE
/-/ Tomasz Sobolewski

Transmisja z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kole,która odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 16.00, będzie również nadawana ” na żywo” na portalu informacyjnym https://www.kolskiefakty.pl
Kolskiefakty.pl

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com