Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Powitanie gości
4. Propozycje do porządku obrad
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach
7. Rozpatrzenie projektów uchwał
1) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Dąbskiej
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 8 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 8 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 8 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
😎 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 33 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
9) zmieniającej budżet miasta Koła na 2022 rok
10) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028
8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2021 rok
9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2021 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Koła wotum zaufania
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok
1) przedstawienie sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok
3) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej Koła oceniających wykonanie budżetu
4) dyskusja
5) głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok
1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok wraz z uzasadnieniem
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
3) dyskusja
4) głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok
13. Protokół z L Sesji Rady Miejskiej Koła
14. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miejskiej Koła
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:Kolskiefakty.pl