XLIX Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej ratusza.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Powitanie gości
4. Propozycje do porządku obrad
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach
7. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole za 2021 rok
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za 2021 rok
9. Sprawozdanie z działalności Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2021 rok
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2021 rok
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Orzeszkowej
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Rawity-Witanowskiego
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Żelaznej
5) zmieniającej budżet miasta Koła na 2022 rok
6) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028
7) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej Koła oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych
12. Wolne głosy i wnioski
13. Protokoły z XLVII i z XLVIII Sesji Rady Miejskiej Koła
14. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej Koła
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:UM w Kole