Uruchomienie instalacji do przetwarzania osadu ściekowego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kole
19 maja br. na terenie nowej oczyszczalni Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole odbyło się próbne uruchomienie instalacji do przetwarzania osadu ściekowego w celu wytworzenia nawozu i pobrania próby do certyfikacji.
W próbnym uruchomieniu instalacji uczestniczył Prezes MZWiK Sp z o.o. Robert Gajda, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, przedstawiciele wykonawcy i firmy dostarczającej technologię. Spółka MZWiK w Kole jako pierwsza w tej części Wielkopolski będzie mógła pochwalić się takim rozwiązaniem. Warto nadmienić, że realizację projektu przejęła nr 1 na rynku w nawozach organicznych Firma Evergreen Solutions Sp. z o.o., którą na spotkaniu reprezentował Tomasz Chabelski – Wiceprezes Zarządu.
Dzięki instalacji ponad 95 % odpadów ściekowych przetwarzanych będzie w nawóz wykorzystywany w rolnictwie wielkoobszarowym m.in.: sadownictwie, trwałych użytkach zielonych czy florystyce. Kolska spółka zdecydowała się na takie rozwiązanie w związku z mającym wejść wkrótce w życie przepisem nakazującym utylizację (wiążąca się z wydatkami) lub przeróbkę osadów – wyjaśnił Prezes MZWiK Robert Gajda.
Art. 43 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy o odpadach wskazuje, iż odzysk komunalnych osadów ściekowych polegający na ich stosowaniu m.in. w rolnictwie powinien odbywać się z zachowaniem warunków określonych w ust. 1a-7 tego artykułu (w projekcie nowej ustawy o odpadach ma być to utrudnione i większość odpadów będzie musiała być utylizowana lub poddana przeróbce w nawóz).
Podczas spotkania Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole – Robert Gajda podkreślił, że spółka wybiera drogę proekologiczną i kończy okres działalności, w którym jest dużym producentem odpadów.
Wiceprezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o. Tomasz Chabelski dodał, że teraz rozpocznie się procedura certyfikacji produktu, która zakończy się najpóźniej wiosną przyszłego roku. W związku z czym nawóz z Koła będzie mógł trafić do rolnictwa już w przyszłym sezonie. Prezes MZWiK Robert Gajda podkreślił, że musimy brać pod uwagę fakt, że jest to produkt, którego sprzedaż odbywa się sezonowo (wiosną i jesienią), w związku z czym powstała ogromna hala, która pozwoli składować bieżącą produkcję nawozu. Obecnie roczna produkcja wytworzonego produktu wynosi ok. 3 – 4 tys. ton, co oczywiście uzależnione jest od ilości ścieków.
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło to obecnie największa w naszym miecie inwestycja, realizowana przez WUPRINŻ SA – Lider konsorcjum w Poznaniu. Technologię opracowała spółka z o.o. EVERGREEN Solutions z siedzibą w Pyrzycach.
Zadanie szacowane jest na kwotę około 56 mln zł brutto. Realizowane z dotacji celowej (zgodnie z umową z NFOŚiGW w ramach środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) w kwocie ok. 30 mln zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w kwocie ok. 13 mln zł (brakujące środki wyasygnowała spółka). W ramach inwestycji powstała m.in. nowoczesna technologicznie instalacja do przetwarzania osadów ściekowych w ekologiczny produkt przeznaczony dla rolnictwa, dzięki której na terenie zakładu nie będzie odpadów wymagających utylizacji.
Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów na temat wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ogromnej roli inwestycji dla naszego miasta, co podkreślił w swojej wypowiedzi Burmistrza Miasta Koła Krzysztof Witkowski, dziękując tym samym Prezesowi spółki Robertowi Gajdzie i jego załodze. Słowa podziękowania do osób, instytucji, firm, a także wszystkich, którzy zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia, wpływając tym samym na lepszą przyszłość naszych mieszkańców – skierował także Prezes MZWiK, Robert Gajda.

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl