PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole są nie tylko sklepy ale i obiekty oświatowo-wychowawcze, szkoły publiczne i niepubliczne na wszystkich szczeblach nauczania. Zadania w tym zakresie realizuje Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży. W okresie wakacyjnym, gdy uczniowie odpoczywali, pracownicy wspomnianego działu sprawdzali stan i przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego 2023/2024. Kontrole koncentrowały się przede wszystkim na przygotowaniu szkół ze względu na stan sanitarno-epidemiologiczny, ale określano także etapy prac budowlanych, remontowych, konserwatorskich i porządkowych oraz ich przełożenie na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów.

I tak spośród skontrolowanych i ocenionych 17 placówek powiatu kolskiego: w 10 wyremontowano sale dydaktyczne; w 1 wykonano generalny remont części żywieniowej; w 2 placówkach wyremontowano blok sportowy; 5 placówek wyremontowało zaplecza sanitarne; inne prace remontowe tj.: malowanie korytarzy, wymianę grzejników, wymianę okien, remont klatek schodowych – wykonano w 13 placówkach. Generalny remont  budynku (ocieplenie i elewacje) przeprowadzono w 4 placówkach oświatowych.

Renowacji poddano nie tylko budynki ale i infrastrukturę wokół nich. Pracom konserwatorsko-porządkowym, naprawczym oraz pielęgnacyjnym poddano tereny zielone, place zabaw, ogrodzenia 
i teren utwardzony.

Nie wszystkie prace zostały ukończone. Remonty kontynuowane są po rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 w 5 placówkach. Przeprowadzone kontrole wykazały zastosowanie działań, które zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki dla przebywających w nich uczniów. Remontowane miejsca zostały wydzielone, wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem uczniów.

Wszelkie podjęte prace w palcówkach oświatowo-wychowawczych naszego powiatu zapewniły poprawę ich stanu sanitarno-higieniczno-technicznego. Uczniowie rozpoczęli  naukę
w przyjaznym, bezpiecznym i czystym otoczeniu.

 

 

foto:Powiatowa Stacja – Sanitarno – Epidemiologiczna w Kole

Sporządziła – Rzecznik Prasowy PSSE w Kole Daria Nowicka