BUDOWA DRÓG – ULIC KRĘTEJ, JAŚMINOWEJ I RÓŻANEJ W M. KOŁO

ZADANIE NR 1: Budowa drogi – ul. Krętej w m. Koło ZADANIE NR 2: Budowa drogi – ul. Jaśminowej w m. Koło ZADANIE NR 3: Budowa drogi – ul. Różanej w m. Koło

2022/BZP 00316689/01 z dn. 23.08.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA DRÓG – ULIC KRĘTEJ, JAŚMINOWEJ I RÓŻANEJ W M. KOŁO

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 – Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA DRÓG – ULIC KRĘTEJ, JAŚMINOWEJ I RÓŻANEJ W M. KOŁO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47f90486-189c-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00316689/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-23 14:27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010214/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ulicy Różanej w Kole – I etap

1.1.8 Budowa ul. Krętej

1.1.9 Budowa ul. Jaśminowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=81135

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej: zamówienia.publiczne@kolo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ . Zamawiający dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym Regulamin – Oneplace.marketplanet.pl oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu. Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chromelub MS Edge.
Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
2) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie”Osobisty”).
Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.). Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista postępowań PZP”, przed upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”. Z dokumentacją można się zapoznać wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
Wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1 Budowa drogi – ul. Krętej w m. Koło

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogowych, odwodnienia drogi i oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na ulicy Krętej o długości 247m.
2. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działkach 127, 128, 87, 71/1, 66/2, 61, 60/2, 86/2 mapy 50.
3. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Zakres oraz kolejność realizacji robót:

a) przygotowanie terenu budowy;
b) wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb);
c) roboty pomiarowe;
d) roboty rozbiórkowe;
e) budowa odwodnienia drogi;
f) budowa drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej – kostka brukowa betonowa;
g) budowa zjazdów;
h) budowa chodnika;
i) budowa poboczy gruntowych ulepszonych;
j) roboty wykończeniowe;
k) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2: Budowa drogi – ul. Jaśminowej w m. Koło.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi o konstrukcji nawierzchni w konstrukcji rozbieralnej, budowa chodników, budowa utwardzonego pobocza, budowa kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole przy ul. Jaśminowej.
2. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działkach: 131/1 ark. mapy 49, 114 ark. mapy 51, 165 i 178 ark. mapy 52.
3. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Zakres oraz kolejność realizacji robót:

a) przygotowanie terenu budowy;
b) roboty przygotowawcze;
c) roboty ziemne;
d) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
e) budowa jezdni, chodnika i utwardzonego pobocza;
f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
g) roboty wykończeniowe.

2) Zagospodarowanie terenu:

a) Odcinek A: Projektowany odcinek A ulicy Jaśminowej stanowi połączenie dwóch istniejących wlotów skrzyżowań z asfaltu. Odcinek A rozpoczyna się na wlocie ul. Słonecznej a kończy na wlocie ul. Krańcowej. Projektowany odcinek A posiada jezdnię o szerokości 5,00 m. Po stronie zachodniej jezdni projektuje się chodnik o szerokości 2,00 m. Po stronie wschodniej jezdni projektuje się utwardzenie pobocza z kostki betonowej o szerokości 1,50 m. W ramach inwestycji projektuje się ponadto zjazdy indywidualne do posesji dopasowane do szerokości istniejących bram.
b) Odcinek B: Odcinek B rozpoczyna się na wlocie ul. Jaśminowej w ul. Krańcową. Projektowany odcinek B posiada jezdnię o szerokości 5,00 m. Po stronie zachodniej jezdni projektuje się chodnik o szerokości 2,00 m. Po stronie wschodniej jezdni projektuje się utwardzenie pobocza z kostki betonowej o szerokości 1,50 m. W ramach inwestycji projektuje się ponadto zjazdy indywidualne do posesji dopasowane do szerokości istniejących bram. Projektowany odcinek ul. Jaśminowej jest zakończony placem do zawracania o wymiarach 15,80 x 13,00 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 3: Budowa drogi – ul. Różanej w m. Koło.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi o konstrukcji nawierzchni w konstrukcji rozbieralnej, budowa chodników, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, budowa miejsc postojowych, zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole przy ul. Różanej.
2. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działkach: dz. nr 19/2, 47/1, 47/7, 22/4, 23/2, 24/2, 27/1, 28/1, 28/3, 29 ark. mapy 36.
3. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Zakres robót do realizacji:

a) przygotowanie terenu budowy;
b) roboty przygotowawcze;
c) roboty ziemne;
d) budowa jezdni;
e) budowa chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz miejsc postojowych;
f) budowa kanalizacji deszczowej;
g) budowa kanału technologicznego;
h) budowa sieci oświetlenia ulicznego;
i) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
j) roboty wykończeniowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej;

Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000,00 zł na trzy zadania. W przypadku składania oferty częściowej dotyczącej jednego zadania Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na pierwsze zadanie musi posiadać polisę o wartości minimum 900.000,00 zł, na drugie zadanie 800.000,00 zł, na trzecie zadanie 1.300.000,00 zł;

2. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

a) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanej w okresie ostatnich 5 lat, która obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie których realizowane były roboty związane z budową, przebudową dróg, placów, parkingów:

– dla zadania nr 1 o wartości minimum 600.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
– dla zadania nr 2 o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
– dla zadania nr 3 o wartości minimum 800.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W celu wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż dwóch robót o niższej wartości wykonanych w powyższym zakresie.

W przypadku składania oferty na trzy zadania w zakresie budowy dróg Wykonawca może posługiwać się jednym i tym samym doświadczeniem, jeżeli jego wartość wynosi minimum 800.000,00 zł.
b) Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:

– kierownikiem budowy: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej (dla zadania nr 1, 2, 3);
– kierownikiem robót wod.-kan.: – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dla zadania nr 1, 2, 3);
– kierownikiem robót elektrycznych: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tylko dla zadania nr 3).

Zamawiający dopuszcza możliwość kierowania budową i kierowanie robotami wod.-kan. przez tę samą osobę.

Zamawiający dopuszcza w sytuacji składania oferty na trzy zadania możliwość kierowania budową i kierowania robotami wod.-kan. przez tę samą osobę dla trzech zadań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – gwarancyjną minimum 3.000.000,00 zł na trzy zadania. W przypadku składania oferty częściowej dotyczącej jednego zadania Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na pierwsze zadanie musi posiadać polisę o wartości minimum 900.000,00 zł, na drugie zadanie 800.000,00 zł, na trzecie 1.300.000,00 zł.
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat, które obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie których realizowane były roboty związane z budową, przebudową dróg, placów, parkingów:

a) dla zadania nr 1 o wartości minimum 600.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
b) dla zadania nr 2 o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
c) dla zadania nr 3 o wartości minimum 800.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W celu wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż dwóch robót o niższej wartości wykonanych w powyższym zakresie.

W przypadku składania oferty na trzy zadania w zakresie budowy dróg Wykonawca może posługiwać się jednym i tym samym doświadczeniem, jeżeli jego wartość wynosi minimum 800.000,00 zł.

Wykazu robót budowlanych składa Wykonawca na wzorze załącznika nr 3 do SWZ.
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.:

a) kierownikiem budowy: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej (dla zadania nr 1, 2, 3);
b) kierownikiem robót wod.-kan.: – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dla zadania nr 1, 2, 3);
c) kierownikiem robót elektrycznych: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tylko dla zadania nr 3).

Zamawiający dopuszcza możliwość kierowania budową i kierowanie robotami wod.-kan. przez tę samą osobę.

Zamawiający dopuszcza w sytuacji składania oferty na trzy zadania możliwość kierowania budową i kierowania robotami wod.-kan. przez tę samą osobę dla trzech zadań.

na wzorze załącznika nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane,
3. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej w zakresie określonym w art. 58 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane.
4. Wykaz Podwykonawców i wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców.
5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości:

1) zadanie nr 1: 14.000,00 zł;
2) zadanie nr 2: 12.000,00 zł;
3) zadanie nr 3: 19.000,00 zł.

2. Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form lub kilku z nich w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kole w Santander Bank Polska 1 Oddział w Kole Nr konta: 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 odpowiednio z dopiskiem „wadium – Zadanie nr 1 – Budowa drogi – ul. Krętej w m. Kole i/ lub Zadanie 2 – Budowa drogi – ul. Jaśminowej w m. Kole i/lub Zadanie nr 3 – Budowa drogi – ul. Różanej w m. Kole – nr postępowania: ZP.271.12.2022”.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w formie elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy;
3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu terminowo – rzeczowo -finansowego Zamawiającego,
4) zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby);
5) zmiana postanowień umowy w kontekście spowodowanym udzieleniem / zleceniem w trybie stosowanych regulacji prawnych zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe;
6) zmiana postanowień umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
7) zmiana sposobu realizacji zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy;
8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy;
9) zmiana postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia umownego (niepowiązanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) – w ramach i zgodnie z klauzulami waloryzacyjnymi określonymi w § 20 ust.1 pkt 5 projektu umowy;
10) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osób reprezentujących strony lub będących ich przedstawicielami (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych, itp.);
11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
12) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia;
13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy;
14) zmiany nie są istotne w świetle uregulowań ustawy PZP, tzn. dotyczą kwestii czysto porządkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowiązań stron umowy, treści oferty stanowiącej podstawę zawarcia umowy, czy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Szczegółowe zapisy zawarto w SWZ w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Szczegółowa instrukcja postępowania przy składaniu oferty zawarta jesty w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 zł na trzy zadania. W przypadku składania oferty częściowej dotyczącej jednego zadania Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na pierwsze zadanie musi posiadać polisę o wartości minimum 900.000,00 zł, na drugie zadanie 800.000,00 zł, na trzecie 1.300,000,00zł oraz dokona ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR) na czas realizacji Inwestycji, w tym: wykonywanych prac, robót budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu Umowy na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto określona w ofercie, odpowiednio dla każdego zadania.

Załączone pliki

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com