– Post sponsorowany –
Placówka edukacyjna Prywatnej Szkoły Policealnej „LOGOS” jest nie tylko miejscem przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim stanowi środowisko sprzyjające rozwojowi profesjonalnej kadry medycznej, gotowej elastycznie reagować na dynamiczne zmiany w wymaganiach rynku pracy. Naszym priorytetem jest zapewnienie równych szans wszystkim uczniom, dlatego stawiamy na stworzenie warunków sprzyjających samokształceniu, pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela, który pełni rolę doradcy, przewodnika i mentora.
Jako instytucja edukacyjna uznajemy za kluczowe upowszechnianie biopsychospołecznego modelu postrzegania człowieka, traktując go jako integralną część środowiska, które powinno być postrzegane jako harmonijna i spójna całość. Nasza misja to nie tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale również kształtowanie postaw społecznych i etycznych, które są niezbędne w pracy zawodowej.
W naszym podejściu do edukacji istotną rolę odgrywa wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca szerokie kompetencje i doświadczenie w dziedzinie medycyny. Ponadto, współpracujemy z lokalną społecznością i pracodawcami, aby dostosować naszą ofertę edukacyjną do realnych potrzeb rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu, oparta na bliskiej współpracy z pracodawcami, jest kluczowym elementem naszej strategii edukacyjnej.
Dążymy do stworzenia „Dobrej Szkoły – Naszej Szkoły”, która nie tylko dba o nowoczesność nauczania, ale także o utrzymanie renomy i budowanie tradycji. Nasza placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej, co jest gwarancją wysokich standardów nauczania i zobowiązuje nas do spełniania surowych norm edukacyjnych.
Oferta edukacyjna naszej szkoły jest elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów i słuchaczy. Oferujemy wszechstronny rozwój, kładąc nacisk na kształtowanie umiejętności społecznych oraz zdobywanie praktycznych kwalifikacji zawodowych. Naszym celem jest nie tylko dostarczanie wiedzy, ale także rozwijanie umiejętności, które są kluczowe dla sukcesu zawodowego w dziedzinie medycyny.
Prywatna Szkoła Policealna „LOGOS” w swojej ofercie posiada następujące kierunki:
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Dla kogo
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy prawne w terapii zajęciowej
2. Język angielski zawodowy
3. Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patologiifizjologii człowieka
4. Język migowy
5. Podstawy terapii zajęciowej
6. Komunikacja interpersonalna
7. Komunikacja alternatywna
8. Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
9. Metodyka terapii zajęciowej
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Planowanie i organizowanie ter indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
2. Metody i techniki terapii zajęciowej
3. Diagnozowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
4. Praktyka zawodowa
Tytuł zawodowy:
Terapeuta zajęciowy
UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
• Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
Perspektywy zatrudnienia:
• domy dziecka;
• domy pomocy społecznej;
• domy dziennego pobytu;
• pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.
Technik Masażysta
Dla kogo
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Program nauczania
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Język angielski zawodowy
2. Podstawy fizjoterapii
3. Komunikacja interpersonalna
4. BHP i pierwsza pomoc
5. Zdrowie publiczne
6. Wychowanie fizyczne
7. Anatomia i fizjologia
8. Wybrane zagadnienia kliniczne
9. Teoria masażu
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Pracownia masażu
2. Pracownia fizjoterapii
3. Praktyka zawodowa
Tytuł zawodowy:
Technik masażysta
UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
• Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
Perspektywy zatrudnienia:
• członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczenie usług indywidualnych;
• szpitale;
• przychodnie rehabilitacyjne;
• gabinety fizjoterapeutyczne;
• sanatoria;
• hotele i gabinety odnowy biologicznej;
• ośrodki SPA;
• prywatne gabinety masażu;
• masażysta drużyny sportowej.
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:
Technik farmaceutyczny
Dla kogo
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Program nauczania
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy profesjonalizmu i kultury zawodu
2. Język obcy zawodowy w branży farmaceutycznej
3. Podstawy obrotu aptecznego
4. Elementy anatomii i fizjologii z patologią
5. Pierwsza pomoc i zasady BHP
6. Technologia postaci leków
7. Farmakologia
8. Analiza leków
9. Farmakognozja
10. Promocja zdrowia z elementami profilaktyki
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Technika sporządzania leków
2. Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
3. Metody badania surowców roślinnych
4. Świadczenia farmaceutyczne
5. Dyspensowanie produktów aptecznych
6. Technologie informatyczne
7. Praktyka zawodowa
Tytuł zawodowy:
Technik farmaceutyczny
Program plus – szkolenie dodatkowe:
Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia
UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
• Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
Perspektywy zatrudnienia:
• apteki wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych;
• apteki szpitalne;
• hurtownie i przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego.
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
Program nauczania
Dla kogo
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Organizacja ochrony zdrowia
2. Informatyka w pracy higienistki dentystycznej
3. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
4. Język migowy
5. Język angielski zawodowy
6. Podstawy działalności zawodowej higienistki dentystycznej
7. Profilaktyka w stomatologii
8. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
10. Podstawy komunikacji interpersonalnej
11. Materiały i leki w stomatologii
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Pracownia działalności zawodowej higienistki dentystycznej
2. Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
3. Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
4. Pracownia i technika wykonywania zabiegów profilaktyczno- leczniczych w stomatologii
5. Praktyka zawodowa
Tytuł zawodowy:
Higienistka stomatologiczna
UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
• Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
Perspektywy zatrudnienia:
• gabinety dentystyczne;
• gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:
Program nauczania
OPIEKUN MEDYCZNY
Dla kogo
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną oraz BHP
2. Zdrowie publiczne
3. Anatomia i fizjopatologia
4. Podstawy opieki medycznej
5. Wychowanie fizyczne
6. Język migowy
7. Język angielski zawodowy
8. Elementy psychologii i socjologii
9. Podstawy aktywizacji przyłóżkowej
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Pracownia zabiegów i czynności z zakresu opieki medycznej
2. Pracownia czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
3. Pracownia umiejętności zawodowych i czynności opiekuńczych
4. Pracownia aktywizacji przyłóżkowej
5. Pracownia pierwszej pomocy
6. Praktyka zawodowa
Tytuł zawodowy:
Opiekun medyczny
UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
• Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
Perspektywy zatrudnienia:
• Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze
• Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
• Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej
• Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
• Domy pacjentów (opieka indywidualna)
Prywatna Szkoła Policealna LOGOS
ul. Przedrynek 8/3.16 99-100 Łęczyca
tel : 530 389 770
e-mail: sekretariat@elogos.com.pl
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com