Program współpracy z NGO na rok 2024 przyjęty
Na ostatniej sesji w mieście radni na wniosek burmistrza przyjęli roczny „Program współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”. Gmina, współpracując z podmiotami programu w roku 2024, planuje przeznaczyć na jego realizację 319.840,00 zł.
W programie przyjmuje się priorytety współpracy na 2024 r., określone na podstawie zadań własnych gminy, obejmujące następujące obszary: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt został opracowany po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które statutowo zajmują się realizacją zadań publicznych i uzyskał ich akceptację.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com