W dniu wczorajszym, podczas obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Koła, Kierownik MOPiPR Pani Agnieszka Zborowska- Karbowa odebrała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła Pana Tomasza Sobolewskiego, Burmistrza Miasta Koła Pana dr Krzysztofa Witkowskiego, Z-cy Burmistrza Miasta Koła Pana Lecha Brzezińskiego oraz Radnych Rady Miejskiej Koła gratulacje dla Kierownika i Pracowników Ośrodka z tytułu otrzymania Honorowej Odznaki Meritis pro Familia.
” Jesteśmy dumni z Państwa osiągnięć i życzymy, by praca na rzecz kolskich rodzin zawsze była dla Państwa spełnieniem, aby budziła uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych skutków.
Dajecie Państwo uśmiech, siłę, wsparcie, dlatego życzymy, by to całe dobro wracało w postaci życzliwości ze strony Państwa podopiecznych oraz instytucji, z którymi współpracujecie.” – dumnie widnieje na grawerze otrzymanym podczas wręczenia.
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Kole w dniu 31 marca 2004r. Zgodnie ze statutem jest jednostką organizacyjną miasta Koła, powołaną do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, niesienia pomocy osobom i rodzinom dotkniętych wszelkimi skutkami uzależnień.
Ośrodek posiada bazę lokalową i kadrową umożliwiającą podejmowanie działań adresowanych dla dzieci i rodzin.
„Rodzina jest najważniejsza” To myśl, która przyświeca pracownikom Ośrodka w Kole w codziennej pracy.
Nadrzędnym celem pracy jest wsparcie podopiecznych i ich rodziny w codziennym funkcjonowaniu. Specjaliści Ośrodka starają się patrzeć na rodzinę holistycznie, pracują na każdym z etapów, w którym znajduje się rodzina. Od jej powstania prowadzą działania w obszarze profilaktyki, edukacji, wsparcia, rozwoju i pomocy dla rodzin z terenu Gminy Miejskiej Koło. W ofercie skierowanej do mieszkańców znajduje się działalność profilaktyczno-edukacyjna, poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne i terapeutyczne w zakresie trudności życiowych.
Rodzina może skorzystać z wielu form wsparcia min:
– warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców,
– warsztaty i konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców,
– grupy zabawowe dla rodziców z małymi dziećmi,
– warsztaty rodzinne dla rodziców z dziećmi,
– programy interwencyjne dla młodzieży,
– porady psychologiczne, prawne i terapeutyczne
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
– grupa wsparcia dla kobiet
– wspieranie pomocowych inicjatyw abstynenckich podejmowanych na rzecz osób uzależnionych i trzeźwiejących
Ośrodek prowadzi i finansuje placówki, w których realizowana jest praca na rzecz dzieci i ich rodzin. Świetlice socjoterapeutyczne działają także w okresie ferii zimowych i przerwy wakacyjnej. Dzieci uczestniczące w zajęciach objęte są dożywianiem.
Kolejnym z zadań jest organizowanie i prowadzenie na terenie szkół podstawowych zajęć i programów profilaktycznych wykazanych w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach, posiadających określone metody pracy i scenariusze zajęć, odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy profilaktycznej. Wsparciem w szkołach objęci są również rodzice, nauczyciele i pedagodzy.
źródło:MOPiPR w Kole