1. Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że w terminie od 17.11.2020 r. do 23.11.2020r.* będzie prowadził III nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę ok. 5,5 tys. zł.

 

 1. Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z poniższej wymienionych następujących priorytetów wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 określonych przez Radę Rynku Pracy:
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 
Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.
 

 1. Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
 1. W ramach niniejszego priorytetu powinny być dofinansowywane formy kształcenia ustawicznego, które pomogą zniwelować lub zapobiec powstawaniu luk czy braków w kompetencjach cyfrowych pracowników i pracodawców.
 2. Składając stosowny wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.
 3. W przypadku niniejszego priorytetu należy również pamiętać, że w obszarze kompetencji cyfrowych granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. miękkimi nie jest jednoznaczna. Kompetencje cyfrowe obejmują również zagadnienia związane z komunikowaniem się, umiejętnościami korzystania z mediów, umiejętnościami wyszukiwania i korzystania z różnego typu danych w formie elektronicznej czy cyberbezpieczeństwem.

 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

 1. CIS i KIS to jednostki prowadzone przez JST, organizacje pozarządowe, podmioty kościelne lub spółdzielnie socjalne osób prawnych. Centra i kluby integracji społecznej zatrudniają kadrę odpowiedzialną za reintegrację społeczną i zawodową uczestników.
 2. Wojewoda decyduje o przyznaniu statusu CIS, a także prowadzi rejestr tych podmiotów. Ponadto wojewoda prowadzi również rejestr KIS.
 3. CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. W związku z tym Centrum zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie danej działalności, a ponadto pracownika socjalnego, instruktorów zawodu oraz inne osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową.
 4. WTZ mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ zawiera z samorządem powiatu umowę regulującą między innymi warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.
 5. W WTZ zatrudnieni są psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji. Ponadto WTZ może zatrudniać: pielęgniarkę lub lekarza, pracownika socjalnego, instruktora zawodu, a także inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.
 6. Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.

 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 
1)  Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej (w stosunku do lat poprzednich nie ma tu żadnych zmian).
2) Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)
 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 
1)  Priorytet ten ma stanowić zachętę dla pracodawców, którzy nie mieli okazji lub ochoty na sięganie po środki KFS w ciągu ostatnich trzech lat.
2)  Aby móc aplikować o środki z powyższego priorytetu wystarczy do wniosku dołączyć oświadczenie o niekorzystaniu ze środków KFS w latach 2017-2019. Nie ma znaczenia czy w tym czasie pracodawca składał wniosek i nie otrzymał środków czy też w ogóle nie był zainteresowany KFS. Złożone oświadczenie dotyczy wniosków składanych na terenie całego kraju nie tylko do konkretnego powiatowego urzędu pracy.
 

 1. Zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117) przy rozpatrywaniu wniosku PUP w Kole będzie uwzględniał:
 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.).

 

 1. PUP w Kole informuje, że kształcenie ustawiczne powinno rozpocząć się nie wcześniej niż 30.11.2020 r. i nie później niż 28.12.2020 r.

 
V.      Środki z rezerwy KFS mogą zastać przeznaczone na kształcenie ustawiczne:
–  pracodawców i/lub pracowników z lokalnego rynku pracy;
– pracowników zatrudnionych na pełen etat.
 

 1. Płatność ze środków rezerwy KFS jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy pracodawcy po podpisaniu umowy z PUP w Kole o przyznaniu środków z rezerwy KFS i po przedłożeniu niezapłaconego dokumentu płatniczego (faktury, rachunku) oraz dowodu zapłaty wkładu własnego pracodawcy (jeżeli dofinansowanie z rezerwy KFS wynosi 80%).

 
VII.   Aktualne wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu. Wnioski należy złożyć w tut. urzędzie w pokoju nr 106 w w/w terminie.
 
 
*wnioski złożone poza w/w terminem będą rozpatrywane negatywnie.

Załączniki
(3)Wniosek KFS 2020 II NABÓR – rezerwa.doc (doc, 637 KB)

źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment