159 205,00 zł na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej 

Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie w kwocie 159 205,00 zł na zakup komputerów dla dzieci w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

 zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
 zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

W ramach projektu władze wielkopolskich powiatów oraz miast na prawach powiatów otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na ww. cele.

Środki w ramach projektu pochodzą z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich w kwocie 8 368 006 zł, co stanowi 84,28% środków oraz z współfinansowania krajowego w kwocie 1 560 810 zł, co stanowi 15,72% środków.

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com