UWAGA!

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole

Tomasz Sobolewski

 

Szanowni Państwo Radni

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję:

XXII Sesję Rady Miejskiej w Kole, która odbędzie się 25 marca 2020 roku

(środa) o godz. 16.00 w sali sesyjnej w Ratuszu Miejskim w Kole, ul.

Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powitanie gości.
  4. Propozycje do porządku obrad.
  5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła;

2) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 50 ark. mapy 15);

3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (nr działki

72/6 ark. mapy 27);

4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2020 roku;

5) zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
  3. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole

Tomasz Sobolewski

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com