LX Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. Początek obrad o godz. 09:00.
Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Powitanie gości
4. Propozycje do porządku obrad
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2023-2028:
1) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2023-2028
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2023-2028
5) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza Miasta Koła i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie
6) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2023-2028
2) w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok:
1) przedstawienie projektu budżetu miasta Koła na 2023 rok
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła oraz pozostałych stałych komisji rady
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu budżetu miasta Koła na 2023 rok
5) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza Miasta Koła i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie
6) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok
3) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
4) zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Koło w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
5) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
6) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki
7) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
😎 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
9) zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło
10) w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”
11) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza
12) w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Cegielnianej
13) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło
14) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło
15) w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła
16) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła i ustalenia jej składu osobowego
8. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Koła za 2022 rok
9. Sprawozdania z prac komisji stałych rady za 2022 rok
10. Protokół z LIX Sesji Rady Miejskiej Koła
11. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Miejskiej Koła
źródło:UM w Kole
ij