Szkolna Kasa Oszczędności, Kluby: Przyrodnika oraz „Młodzi i przedsiębiorczy” działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole, oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zapraszają do konkursu plastycznego „Eko-kwiecień”!

Cele:  zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ziemi; promocja programu SKO; edukacja przyrodnicza i plastyczna dzieci oraz    młodzieży; rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów.

Temat i zadanie:  Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, a w całej Polsce promowane są działania związane z ekologią. Dlatego przygotowaliśmy dla Was konkurs – wykonajcie kwietniową kartkę kalendarza,  zachęcającą do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody i racjonalnego gospodarowania zasobami Ziemi. Zilustrujcie przykłady postępowania przyjaznego dla środowiska, codzienne nawyki pozwalające bardziej oszczędnie i racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne Ziemi, które są przecież ograniczone.   Wykonana praca powinna zawierać także krótkie i wymowne hasło związane z tematem konkursu.  Po za tym – nie stawiamy przed Wami żadnych ograniczeń – liczy się pomysł, wyobraźnia, kreatywność i przesłanie.

Uczestnicy:  dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas:  1-3,  4-6, 7-8 szkół podstawowych; wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Warsztat:  konkurs nie obejmuje prac przestrzennych; technika plastyczna – dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.; format – dowolny.

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • zgłaszając swoją pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest ona jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie,
 • uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów konkursu „Eco-kwiecień” wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnianie wyników konkursu i wizerunku laureatów na potrzeby materiałów promocyjnych, informacyjnych itp. z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • uczestnicy konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub wyróżnionych przenoszą na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do nadesłanych na konkurs prac na poniżej wskazane pola eksploatacji: umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatorów, a w szczególności w wydawnictwach książkowych, materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), materiałach multimedialnych dotyczących Organizatorów pokazywanych w siedzibie Organizatorów i poza nimi w celach promocyjnych, a także na stronach internetowych Organizatorów: biblioteka-kolo.plwww.soswkolo.szkolnastrona.pl
 • praca musi być opisana: imię  i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa i adres szkoły/placówki,
 • prace nie podlegają zwrotowi – Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Eco-kwiecień”,  do 30 kwietnia 2023 r. na adres – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; Kolejowa 19;  62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa;  Komisję powołują Organizatorzy,
 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna  i nieodwołalna;  odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową  na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 • informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie  wręczenia nagród zostanie podana, po rozstrzygnięciu konkursu,  na stronach internetowych Organizatorów,
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 • Kontakt:  Krzysztof Sójecki, tel.  63 2720457, sosw.kolo1@wp.pl ; Anna Pietruszka,  tel. 63 21 78 005, filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl

Oświadczenia i klauzula informacyjna:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, PDF (242 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej, PDF (242 KB)

Klauzula do uczestników imprezy, PDF (263 KB)

źródło:PiMBP w Kole