Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w związku z powstałymi podtopieniami posesji na terenie miasta Koła przypomina, że:

istnieje zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 328) brzmi: „ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy*

źródło:MZWiK w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com