Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
W 2018 r. prawo wodne uchyliło zwolnienie z opłat wodnych dla ROD dokonujących poboru wody z ujęć własnych. W efekcie Wody Polski zaczęły obciążać ROD opłatami. Analizy prawne PZD wskazywały jednak, że Wody Polskie stosują przepisy wadliwie. Błędnie kwalifikowały bowiem cel, dla którego ROD pobierają wodę. Efektem było obciążanie ROD opłatami nienależnymi (przy poborze wód powierzchniowych) lub zawyżonymi (przy poborze wód podziemnych).
Krajowy Zarząd PZD skierował wówczas wystąpienie do Prezesa Wód Polskich z żądaniem zmiany praktyki wobec ROD. Niestety zajął on stanowisko negatywne w sprawie. W tej sytuacji koniecznym było osobne zaskarżenie decyzji dotyczących poszczególnych ROD. Ze względów proceduralnych sprawy trwały latami. Dopiero w 2020r. zapadły wiążące wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. W świetle tych orzeczeń stało się oczywiste, że PZD miał rację. Wody Polskie obciążały ROD zawyżonymi, czy wręcz nienależnymi opłatami.
WP zmieniły już sposób postępowania. ROD pobierające wody powierzchniowe nie są już obciążane opłatami. ROD pobierające wody podziemne są zwolnione z opłat stałych, a opłaty zmienne naliczane są im wg stawek niższych (o ponad 50%).
Pozostała jednak kwestia opłat z okresu, gdy Wody Polskie stosowały przepisy w sposób błędny. Z szacunków PZD wynika, że z ROD ściągnięto bezpodstawnie ponad 3 000 000 zł. Dlatego KZ PZD wystąpił do Prezesa Wód Polskich z propozycją wypracowania kompleksowego sposobu zwrotu środków na rachunki ROD. Niestety zdaniem Wód Polskich każdy z ROD musi wystąpić w tej sprawie osobno.
Widząc potrzebę wsparcia ROD w tych działaniach, KZ PZD w dniu 25 marca 2021r. przyjął uchwałę w sprawie wdrożenia działań skierowanych na odzyskanie przez ROD nadpłaty z tytułu opłat wodnych. Uchwała zawiera m.in. wzory wniosków, którymi mogą się posłużyć ROD występując o zwrot nadpłat oraz określa zadania dla jednostek terenowych i krajowej PZD.
Prezes PZD
Eugeniusz Kondracki
P.S. Zarząd naszego ogrodu wystąpił do Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Kole o zwrot niesłusznie pobranych opłat.
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:ROD Nad Zalewem w Kole