„Kolska złota rączka dla seniora”
Burmistrz miasta Koła ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w formie powierzenia realizacji zadania w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Konkurs „Kolska złota rączka dla seniora” dotyczy świadczenia drobnych usług dla seniorów powyżej 65 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, o niskich dochodach, zamieszkałych na terenie miasta Koła. Realizowany będzie w okresie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Maksymalna wysokość przyznanej dotacji w ramach zadania: 20.000,00 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r. do godz. 15°° lub drogą pocztową (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu).
Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej miasta www.kolo.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń.
Szczegóły w Zarządzeniu nr OA.0050.90.2021Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 lipca 2021 r. dostępnym na stronie www.kolo.pl w zakładce Urząd/ Kolski Informator Pozarządowy.
źródło:UM w Kole