Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę nowego budynku wielorodzinnego na ulicy M. Kajki.
Część środków (1,5 mln zł) pozyskaliśmy z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-06-07 Nr ogłoszenia 2021/BZP 00074422/01

Budowa budynku komunalnego przy ulicy Kajki w Kole
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-06-07 nr 2021/BZP 00074422/01
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku komunalnego przy ulicy Kajki w Kole

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Koło
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 – Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku komunalnego przy ulicy Kajki w Kole
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-885fa204-c772-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00074422/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 14:27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005540/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa budynku komunalnego ul. Kajki
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej:zamówienia.publiczne@kolo.pl;
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców w zakresie złożenia oferty:
1) Składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia o którym mowa w art.121 ust 1 Pzp, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem konta https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl;
2)Wykonawca posiadający konto na platformie Zamawiającego gminamiejskakolo.ezamawiający.pl ma możliwość: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz ma dostęp do formularza do komunikacji;
3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl;
4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym określeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP);
5) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą przed upływem terminu do składania ofert.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku komunalnego przy ulicy Kajki w Kole w ramach której zostanie wybudowany budynek mieszkalny wielorodzinny z szesnastoma mieszkaniami komunalnymi. Budynek będzie 2-kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Budynek jest zlokalizowany po zachodniej stronie działki, w granicy z ulicą Kajki. Wejście do budynku znajduje się od strony podwórza, a dojście na podwórze w przejściu pod budynkiem na poziomie parteru. Na podwórzu zaprojektowano utwardzenie terenu, na którym wyznaczono dziesięć stanowisk postojowych, w tym trzy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku i dojazd do miejsc postojowych ciągiem pieszo-jezdnym szerokości 4,5 – 5,0 m. Na całym odcinku dojścia, począwszy od ulicy, do wejścia do budynku, nie projektuje się żadnych stopni schodowych. Miejsce na gromadzenie odpadów bytowych wyznaczono na działce komunalnej o numerze geodezyjnym 49,po przeciwnej stronie ulicy. Działka jest zabudowana innym budynkiem mieszkalnym komunalnym (od strony Rynku) i na niej wyodrębniono plac śmietnikowy wspólny dla mieszkańców obu budynków – istniejącego i projektowanego w ramach niniejszego opracowania. Długość dojścia do tego placu z projektowanego budynku wynosi 78 m. Pozostała część działki zostanie zagospodarowana zielenią – trawnikiem i krzewami. Istnieje możliwość wykorzystania tego terenu do rekreacji dla mieszkańców. Niewielki fragment granicy z działką sąsiednią nr 13 (po stronie południowej), który nie jest zabudowany istniejącym lub projektowanym budynkiem, zostanie wygrodzony ogrodzeniem systemowym panelowym o wysokości 1,8 m z siatki zgrzewanej mocowanej do słupków stalowych, na podmurówce betonowej.
2. Zakres prac obejmuje branże budowlaną, sanitarną i elektryczną oraz drogową – zagospodarowanie terenu.
3. W zakres robót wchodzą:

1) roboty ziemne związane z usunięciem humusu, wykonaniem wykopów i podsypki pod fundamenty, obsypaniem fundamentów oraz roboty ziemne związane z wykonaniem parkingu i innych nawierzchni drogowych, a także wykopy dla instalacji podziemnych;
2) roboty żelbetowe – płyta fundamentowa, ściany, trzpienie, wieńce, belki, stropy, schody;
3) prace montażowe – nadproża prefabrykowane, elementy prefabrykowane stropów, więźba dachowa, ścianki działowe GK;
4) roboty murowe – ściany nośne i osłonowe oraz ściany działowe;
5) roboty dekarskie – pokrycie dachu dachówką włókno-cementową, wykonanie obróbek blacharskich i montaż rynien i rur spustowych;
6) roboty stolarskie – osadzenie okien z parapetami wewnętrznymi oraz drzwi;
7) roboty tynkarskie – wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych;
8) roboty elewacyjne – wykonanie docieplenia, tynków i okładzin zewnętrznych oraz parapetów zewnętrznych;
9) roboty posadzkarskie – wykonanie podłoży z betonu z izolacjami, wykonanie posadzek z płytek gresowych i paneli podłogowych;
10) roboty malarskie – wykonanie szpachli gipsowych, wymalowań ścian i sufitów wewnętrznych;
11) roboty instalacyjne – montaż i uruchomienie instalacji: elektrycznych, gazowych wod.-kan., c.o., c.w., wentylacji mechanicznej i instalacji telekomunikacyjnych, sieci i przyłącza zewnętrzne – instalacje poza obiektowe wod.-kan.;
12) roboty drogowe – wykonanie dróg wewnętrznych, placów, parkingów i dojść.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz technologie wykonania robót stanowią:

1) dokumentacja projektowa;
2) przedmiar robót;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
4) wzór umowy;
będącymi załącznikami do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 – Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45312300-0 – Instalowanie anten

45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Warunki dotyczące określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:

a) Wykonawca wykaże że posiada dostęp do środków finansowych w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł.
b) Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000,00 zł;

2) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

a) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanej w okresie ostatnich 5 lat, która obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy co najmniej jednego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego lub innego obiektu kubaturowego typu hotel, lub biura o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto.

Przez wykonanie robót należy rozumieć:
– roboty rozpoczęte i wykonane w ww. okresie;
– roboty zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

b) Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:

– kierownikiem budowy: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
– kierownikiem robót wod-kan.: – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
– kierownikiem robót elektrycznych: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem na kwotę minimum 2.000.000,00 zł;
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – w wysokości minimum 3.000.000,00 zł,
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat, które obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy co najmniej jednego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego lub innego obiektu kubaturowego typu hotel, lub biura o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto na wzorze załącznika nr 3 do SWZ.
4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.:

a) kierownikiem budowy: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b) kierownikiem robót wod-kan.: – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) kierownikiem robót elektrycznych: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

na wzorze załącznika nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane, 3. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej w zakresie określonym w art. 58 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane.4. Wykaz Podwykonawców i wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 50.000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form lub kilku z nich w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie:1. terminu realizacji umowy:1) w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót,2) jeżeli jego wydłużenie wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej,3) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń,4) wstrzymanie robót lub wystąpienie przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od stron,5) niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową,6)konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,7) przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy.8) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,pomimo zachowania należytej staranności, w tym sytuacji spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.
2. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy czymw zakresie zmiany kierownika budowy Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, którego doświadczenie zawodowe podlegało ocenie punktowej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowo proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie.
3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego.;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Zamawiający zawarł szczegóły zmian umowy w SWZ w projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: : Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Instrukcja korzystania z Platformy przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik do SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-28
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Cena
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), oraz dokona ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR) na czas realizacji Inwestycji, w tym: wykonywanych prac, robót budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu Umowy na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto określona w ofercie.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży:

1) kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu i szczegółowej dla kalkulacji ceny jednostkowej pozycji kosztorysowej z podaniem cen jednostkowych materiałów, sprzętu i robocizny oraz kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku w każdej pozycji kosztorysowej wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia;

Załączone pliki :rozszerzenie zipDokumentacja przetargowa_budynek Kajki

źródło:Krzysztof Witkowski/www.kolo.pl