BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KOLE

Dodane: 24 Styczeń 2022  15:25:05   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
ZP.271.5.2022 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KOLE

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.01.2022
2022/BZP 00032382/01
Roboty budowlane
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KOLE

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Koło
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 – Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KOLE
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f03bf754-7cfb-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00032382/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-24 13:36
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010214/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej: zamówienia.publiczne@kolo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ . Zamawiający dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia.publiczne@kolo.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym Regulamin – Oneplace.marketplanet.pl oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu. Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
lub MS Edge.
Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
2) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie”Osobisty”).
Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.). Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista postępowań PZP”, przed upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”. Z dokumentacją można się zapoznać wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
Wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie robót rozbiórkowych całej powierzchni i innych elementów przyległych do tego boiska;
2) wykonane boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy z wyposażeniem;
3) Wykonanie boiska do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej, 2x do koszykówki, 2x do siatkówki i 1x do tenisa z wyposażeniem;
4) wykonanie robót w zakresie utwardzenia terenu;
5) wykonanie piłkochwytów z wyposażeniem o długości 324,6 m.b. i wysokości 6 m.;
6) wykonanie zieleni wokół boiska;
7) dostawa i montaż wyposażenia obiektu w urządzenia sportowe;
8) wykonanie robót w zakresie kanalizacji deszczowej;
9) wykonanie robót związanych z elektryczną instalacją oświetlenia zewnętrznego;
10) wykonanie przeniesienia istniejącego placu zabaw.
3. Równoważność:

1) W przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (tj. OPZ) wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
2) W przypadkach, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
3) Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie produkty, usługi lub roboty budowlane, które zagwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych lub funkcjonalnych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia w art. 16 i art. 99 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.
4) W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
5) Wykonawca, który powołuje się na materiały lub rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Wymagane jest aby Wykonawca do oferty dołączył kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót Zamawiającego, wykonany metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji kosztorysowych.
5. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej składającej się z dokumentacji technicznej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Obiekt jest zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników.
6. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami na terenie objętym zamówieniem na którym będzie wykonywał roboty budowlane z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym Zamawiający nie narusza art. 131 ust 2 Pzp ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym w ustawie.
7. Wykonawca winien uwzględnić w oferowanej cenie również koszty związane z obowiązkami, które będą na nim spoczywały:

1) Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu.
2) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach oferowanej ceny zatrudnić kierownika budowy, który winien spełniać wymagania i pełnić obowiązki określone w Prawie budowlanym oraz powierzyć kierowanie robotami osobom posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
3) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac.
4) Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i utylizacja odpadów.
5) Ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i utylizacji odpadów.
6) Zapewnienie dozoru placu budowy.
7) Opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej.
8) Przekazanie stosowanych atestów na wbudowane materiały.

8. Pozostałe warunki i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
9. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę na wykonane prace 5 letniej gwarancji.
10. Wykonawca w terminie od 9 do 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy dokona uzupełnienia nawierzchni trawiastej granulatem EPDM z recyklingu w kolorze jasnym szarym (identycznym jak zastosowano wcześniej) do ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym dla wykonanej nawierzchni trawiastej.
11. Wymagania w zakresie zatrudnienia.

1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób/pracowników fizycznych/robotników wykonujących pod nadzorem wskazane czynności w trakcie realizacji zadania:

a) czynności przygotowawcze;
b) czynności w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych, wewnętrznych i zewnętrznych;
c) czynności w zakresie związanym z wykonaniem robót branży instalacyjnej tj. deszczowej i elektrycznej;
d) czynności wykończeniowe.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem wykonywania danych czynności, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby na umowę o pracę – o ile jest to niezbędne do ich zakończenia. Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców łącznie.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia.
3) W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika.
4) W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie przedłoży poniżej wskazane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt 1):

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika lub
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; lub
c) poświadczoną odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika/ów,
d) innych dokumentów

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5) Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212221-1 – Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223821-7 – Elementy gotowe

45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi
4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej;

Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000,00 zł,

4) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

a) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanej w okresie ostatnich 5 lat, która obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy obiektów sportowych, w ramach których realizowano nawierzchnie ze sztucznej trawy i poliuretanu, a łączna wartość robót w zakresie tych rodzajów nawierzchni wynosiła minimum 1.200.000,00 zł brutto.

W celu wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż dwóch robót o niższej wartości wykonanych w powyższym zakresie.
Przez wykonanie robót należy rozumieć:
– roboty rozpoczęte i wykonane w ww. okresie;
– roboty zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

b) Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:

– kierownikiem budowy: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
– kierownikiem robót elektrycznych: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
– kierownikiem robót wod.-kan.; – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – w wysokości minimum 3.000.000,00 zł wraz z potwierdzeniami uiszczenia wpłat należnych z tytułu ubezpieczenia składek;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat, które obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy obiektów sportowych, w ramach których realizowano nawierzchnie ze sztucznej trawy i poliuretanu, a łączna wartość robót w zakresie tych rodzajów nawierzchni wynosiła minimum 1.200.000,00 zł brutto. W celu wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż dwóch robót o niższej wartości wykonanych w powyższym zakresie na wzorze załącznika nr 3 do SWZ;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.:

a) kierownikiem budowy: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b) kierownikiem robót elektrycznych: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) kierownikiem robót wod.-kan.; – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

na wzorze załącznika nr 4 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe dla nawierzchni ze sztucznej trawy:

a) Kompletny raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej,
b) Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality,
c) Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez jej producenta,
d) Aktualny atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu w kolorze jasno-szarym,
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona na Wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji producenta na tę nawierzchnię,
f) Aktualny certyfikat Quality Pro i Quality dla nawierzchni,
g) Aktualny dokument potwierdzający że Producent trawy posiada status producenta minimum licencjonowanego, wystawiony przez FIFA,
h) Raport z badań testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA,
i) Próbka oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min. 25x15cm z etykietą producenta,
j) Próbka maty elastycznej z nazwą produktu – zgodna z raportem badań laboratoryjnych,
k) Próbka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno-szarym RAL-7044 min 200g z etykietą producenta.

2) Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe dla nawierzchni poliuretanowych:

a) Certyfikat IAAF dla nawierzchni (tzw. Product Certificate),
b) Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objętym wytycznymi IAAF),
c) Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,
d) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,
e) Aktualne badania zgodnie z norma EN-14877:2013 lub PN-EN 14877:2014 autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów,
f) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
g) Badania na zawartość pierwiastków śladowych.

3) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania/cechy.
4) Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wykonawca może uzupełnić każdy z wymaganych przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 107 ust. 2
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane,
3. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej w zakresie określonym w art. 58 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane.
4. Wykaz Podwykonawców i wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form lub kilku z nich w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kole w Santander Bank Polska 1 Oddział w Kole Nr konta: 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 odpowiednio z dopiskiem „wadium – BOISKA – SP Nr 5 w Kole – ZP.271.5.2022.”
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji:

1) w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót,
2) jeżeli jego wydłużenie wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej,
3) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń,
4) wstrzymanie robót lub wystąpienie przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od stron,
5) niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową,
6) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
7) przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy.
8) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym sytuacji spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.
2. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy wymaga sporządzenia stosownego aneksu.
3. W zakresie zmiany kierownika budowy Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, którego doświadczenie zawodowe podlegało ocenie punktowej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowo proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie.
4. Zmiana podwykonawcy na zasadach wynikających z ustawy.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-08 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-08 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Cena
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Płatność jednorazowa po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

Załączone pliki

foto:Kolskiefakty.pl
źródło:Krzysztof Witkowski