Dzięki pozyskanym przez miasto Koło nowym środkom zewnętrznym – poszerzamy obszar pomocy senioralnej!
Na ostatniej Sesji w Kole uchwalono przystąpienie naszego miasta do realizacji projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” – który realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Powstanie Centrum Wsparcia Seniora, będą dostępni asystenci osób starszych, zakupione zostaną kolejne opaski bezpieczeństwa (w ramach teleopieki).
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”. Grant stanowi dotację celową. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój usług w środowisku lokalnym na rzecz minimum 5000 osób starszych (60+) oraz minimum 1000 opiekunów nieformalnych, w minimum 70 gminach w Wielkopolsce oraz stworzenie na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora. Projekt składa się z dwóch filarów: Regionalnego Systemu Teleopieki (Telecentrum z ratownikami medycznymi i Centrum Społecznego) realizowanego i finansowanego ze środków Projektu oraz Gminnego Systemu Wsparcia Seniorów.
W Kole realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zaplanowane działania to:
– zatrudnienie koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w Kole,
– utworzenie Centrum Wsparcia Seniora jako komórki organizacyjnej MOPS w Kole. Centrum zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu umożliwiającym świadczenie usług dla dwóch seniorów w tym samym czasie. Centrum wyposażone zostanie w niezbędny sprzęt: meble i sprzęt komputerowy,
– wdrożenie usługi asystent osoby starszej (zatrudnienie w MOPS w Kole dwóch osób),
– organizacja spotkań w formie warsztatów i spotkań tematycznych dla mieszkańców Koła, w tym osób starszych, w obszarze polityki senioralnej.
Dodatkowo 50 osób z miasta Koła objętych zostanie Regionalnym Systemem Teleopieki, tzn. otrzyma opaski z usługą teleopieki.
Zakładany termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2024 r. do 30 kwietnia 2026 r.
Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu w Gminie Miejskiej Koło w latach 2024-2026 przedstawia się następująco: całkowity koszt: 429 640,00 zł, kwota grantu: 386 676,00 zł, wkład własny: 42 964,00 zł. W bieżącym roku koszty przedstawiają się następująco: całkowity koszt: 122 900,00 zł, kwota grantu: 110 610,00 zł, wkład własny: 12 290,00 zł.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com