Czy prezydium miało prawo podjąć uchwałę jako cała Rada Rodziców LO w Kole?

Waldemar Koligot, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego     w Kole piastuje stanowisko dyrektora od 2013 r. 5 czerwca 2018 roku komisja ponownie zadecydowała o przedłużeniu kadencji dyrektora na kolejne 5 lat. Dyrektor, jako pedagog z wieloletnim stażem, godnie i wzorowo reprezentował placówkę na każdym szczeblu. Na przestrzeni tych lat byliśmy świadkami prężnego rozwoju tej placówki zarówno pod względem dydaktycznym, wychowawczym, jak również intelektualnym.  Liceum pod kierownictwem p. Waldemara Koligota wykształciło i wychowało wielu wybitnych ludzi, którzy z dumą utożsamiają się z kolskim ogólniakiem. Dyrektor może poszczycić się wieloma osiągnięciami uczniów, wśród których znajdują się wybitne umysły ścisłe, humanistyczne, olimpijczycy, czy laureaci prestiżowych konkursów przedmiotowych. Zapewnił uczniom wspomnianą wcześniej możliwość samorozwoju intelektualnego wprowadzając uczniów w świat nauki, podejmując współpracę ze środowiskiem lokalnym, uczelniami wyższymi, czy polskimi i zagranicznymi firmami. Dał możliwość sprawdzenia się uczniów w wielkim świecie nauki poprzez udział w szkoleniach i konkursach w dziedzinie informatyki stosowanej. Przyczynił się do wzbogacenia bazy dydaktyczne szkoły, wyposażając sale lekcyjne w nowoczesny sprzęt multimedialny, a pracownie przedmiotowe w innowacyjne pomoce naukowe.

W związku z kończącą się kadencją, dyrektor liceum złożył wniosek o dokonanie oceny jego pracy. Tylko wyróżniająca lub bardzo dobra ocena pracy dyrektora pozwala na wystartowanie w konkursie na dyrektora i objęcie funkcji na kolejną kadencję.

Oceny dyrektora szkoły dokonuje kurator oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Organem prowadzącym szkołę jest w tym przypadku Powiat Kolski, który reprezentuje zarząd powiatu ze starostą kolskim, Robertem Kropidłowskim, na czele.

Procedura ustalenia oceny pracy zawodowej dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole, zakończyła się o w dniu 30 marca br. otrzymaniem Karty Oceny Pracy dyrektora. W skład zespołu oceniającego pracę dyrektora wchodzili: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przedstawiciel Starostwa, nauczyciel doradca metodyczny, przedstawiciel organizacji związkowej, przedstawiciel Rady Rodziców.

Otrzymana przez Dyrektora liceum, dobra ocena jego dorobku zawodowego automatycznie wykluczyła go z możliwości ubiegania się o stanowisko dyrektora na kolejne lata. Należy mieć na uwadze, że Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 4 maja 2023 r. pozytywnie i bardzo wysoko oceniła dotychczasową pracę dyrektora szkoły, a także jego współpracę z Radą Rodziców. Należy podkreślić, że w poprzednich kadencjach praca dyrektora Waldemara Koligota była bardzo wysoko oceniana przez organ prowadzący.

Przypomnijmy- Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły musi legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną swojej pracy w okresie ostatnich pięciu lat przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko – §1 ust. 1 pkt 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinna posiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

Dyrektor szkoły ma prawo złożyć wniosek o ponowne ustalenie tej oceny do organu, który tę ocenę ustalił.

W związku z powyższym w dniu 4 maja 2023 r. na wniosek dyrektora liceum w trybie pilnym, odbyło posiedzenie Rady Rodziców, podczas którego zgromadzeni zostali poinformowani o odwołaniu się Dyrektora od wystawionej oceny jego pracy, do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Na odwołanie się od oceny, dyrektor Waldemar Koligot miał 14 dni, co też uczynił.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w projekcie karty oceny zawarte są treści ocen cząstkowych przygotowanych przez wskazanego przez kuratora oświaty wizytatora i organ prowadzący. Zatem, czy wizytator podczas przygotowania wystąpienia w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły, konsultował się z Radą Rodziców? Czy miała ona możliwość zaprezentowania swojego stanowiska zwłaszcza przy ocenie dotyczącej współpracy dyrektora z radą rodziców? Czy za każdym razem było to tylko zdanie prezydium?

Ogromne oburzenie wśród zebranych wywołał fakt, że nikt z obecnych przedstawicieli rad oddziałowych, oprócz 3 członków prezydium, nie został poinformowany o procedurze odwoławczej oraz  o możliwości uczestniczenia w niej przedstawiciela Rady Rodziców. Jeszcze większym zaskoczeniem wśród zgromadzonych była informacja dotycząca składu zespołu oceniającego rozpatrującego wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły na podstawie rzekomej uchwały Nr 1/2022/2023 Rady Rodziców, do którego zgłoszony został  p. Marcin J. – przewodniczący rady rodziców. Niestety nikt z obecnych na posiedzeniu nie wiedział o żadnym odbytym posiedzeniu Rady Rodziców na którym ta uchwała miałaby zapaść. Tak więc powstaje pytanie: na jakiej podstawie powstała ta uchwała podpisana przez trzech członków prezydium: Marcina J., Grzegorza  G. i Sebastiana Sz.? Przypomnijmy, że tytuł dokumentu brzmi: „Uchwała Rady Rodziców”.

Rada Rodziców przy LO im. Kazimierza Wielkiego w Kole przekazała do Kuratorium Oświaty w Poznaniu informację, że p. Marcin J. podczas prac zespołu oceniającego , nie reprezentował Rady Rodziców, ponieważ nie został on wyznaczony na jej przedstawiciela, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Oznacza to, że reprezentowane przez p. Marcina J. stanowisko, było jego osobistym zdaniem, a nie stanowiskiem ogółu Rady, co mogło mieć znaczący i istotny wpływ na wynik pracy zespołu oceniającego.

Rada Rodziców zobowiązała Dyrektora szkoły, w związku z podejrzeniem poświadczenia nieprawdy w dokumencie oraz nieprawidłowościach dotyczących wyborów osób w Radzie Rodziców, do zawiadomienia o tym zdarzeniu odpowiednich organów, a także Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Rada Rodziców wniosła również o ponowne przeprowadzenie procedury, w której udział weźmie osoba umocowana przez Radę Rodziców do jej reprezentowania. Zwróciła się również z prośbą do Kuratorium Oświaty w Poznaniu o uwzględnienie jej argumentów i ponowne rozpatrzenie wniosku dotyczącego oceny pracy Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole.

Tym samym, na posiedzeniu w dniu 4 maja 2023 r. zgodnie z obowiązującym regulaminem, w wyniku tajnego głosowania Rada Rodziców wybrała prawomocnego przedstawiciela do pracy w zespole oceniającym pracę dyrektora szkoły. Smaczku sprawie dodaje fakt, że rada rodziców odwołała całe prezydium rady rodziców i powołała nowe z Panem Przemysławem Stasiakiem jako przewodniczącym.

Powodem wyboru nowego prezydium była trata zaufania Rady Rodziców wobec tego organu – niezgodny z regulaminem wybór przedstawiciela rodziców do zespołu oceniającego, rozpatrującego wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły p. Waldemara Koligota.

O tym, że Waldemar Koligot stanowi przykład Dyrektora, który dba o dobro placówki pod względem organizacyjnym i potrafi kreować pozytywną atmosferę między nauczycielami i uczniami, świadczy petycja Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego skierowana do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Darzący go ogromnym zaufaniem pracownicy szkoły cenią w nim spokój, tolerancję , wyrozumiałość. Nazywają go przyjacielem profesorów, pracowników, a zwłaszcza uczniów, twierdząc, że to osoba p. Waldemara Koligota dowiodła, że w szkole uczymy się najwyższych wartości.

Murem za Dyrektorem placówki stoją również uczniowie szkoły, którzy w krótkim spocie filmowym w samych superlatywach wypowiadają się o Dyrektorze szkoły.

W szkołach w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  Czy w zaistniałej sytuacji możemy mówić o wolnym i demokratycznym wyborze, a przede wszystkim obiektywnej ocenie zespołu oceniającego?  Dlaczego w tak ważnej i istotnej dla całej społeczności szkolnej sprawie, zadecydowała osoba nie mając umocowania ? Co było powodem braku informacji 3 członków prezydium o trwającej procedurze odwoławczej oraz możliwości uczestnictwa w niej przedstawiciela Rady Rodziców?

Czy w tej sytuacji Zarząd Powiatu i Starosta Kolski Robert Kropidłowski wstrzymają ogłoszoną już procedurę konkursową na stanowisko Dyrektora Liceum?

Zapewne odpowiedzi na nurtujące Rodziców, pracowników i uczniów pytania, poznamy wkrótce.

Szkoła to żywy organizm na który składają się uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. Wszyscy oni stanęli murem za dyrektorem nie chcąc żadnych zmian, a przede wszystkim chcą, aby dano mu szansę wystartowania w konkursie.

 

 

 

autor:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl