Czy MZEC otrzyma wsparcie?
W sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.
Wnioskiem z dnia 15 marca 2023 r. Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole wystąpił o udzielenie poręczenia dla planowanego przez Spółkę zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 11.000.000,00 zł na okres 7 lat, tj. do 2030 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem uzyskania kredytu jest poręczenie Gminy Miejskiej Koło w wysokości 120% kredytu tj. do kwoty 13.200.000,00 zł. Zaciągnięte przez Spółkę zobowiązanie przeznaczone zostanie na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych na zakup praw do emisji CO2 oraz zakup miału węglowego i biomasy w roku 2023. Uzasadnieniem pozyskania dla MZEC kredytu, jest sytuacja związana z agresją Rosji przeciwko Ukrainie i kryzys na rynku energetycznym, a także sytuacja Spółki związana z zatwierdzeniem przez URE taryfy dla ciepła dopiero po ponad 11 miesiącach od dnia złożenia wniosku.MZEC w dniu 3 lutego 2022 r., zgodnie z obowiązującym prawem, wystąpił z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zmianę taryfy dla ciepła na 2022 r. Procedowanie złożonego wniosku zakończyło się wydaniem przez Prezesa URE decyzji z dnia 26 stycznia 2023 r., zatwierdzającej nową Taryfę Dla Ciepła. Nowa taryfa weszła w życie 10 lutego 2023 r. Brak posiadania nowej taryfy dla ciepła przez tak długi okres,uwzględniającej drastyczne zmiany cen podstawowych, z punktu widzenia funkcjonowania zakładu cieplnego,składników kosztów, zrodził bardzo poważne konsekwencje finansowe, w wyniku których niemożliwym było realizowanie niektórych obowiązków wynikających z przepisów jak choćby zakup uprawnień do emisji CO2.Wartym podkreślenia jest także fakt, że do chwili wprowadzenia nowej taryfy MZEC musiał stosować stawki ceny (za ciepło i usługi przesyłowe) z sierpnia 2021 r. Miało to ogromny wpływ na drastyczny spadek przychodów w 2022 roku w stosunku do wciąż rosnących kosztów. Spółka mimo trudności starała się zapewnić ciągłość i dostępność dostaw energii cieplnej dla Odbiorców ciepła.MZEC jest w trakcie realizacji inwestycji tj. budowy ciepłowni geotermalnej, której koszt (ponad 80 mln zł brutto) wielokrotnie przekracza kapitał zakładowy Spółki. W związku z realizacją inwestycji Spółka ma zaciągnięte zobowiązania tj. pożyczki i kredyt. Nie ma możliwości na samodzielne zabezpieczenie tak wysokiego kredytu.
źródło:BIP
l