Budżet na 2023 rok uchwalony!
Podczas dzisiejszej LX Sesji Rady Miejskiej Koła radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez burmistrza plan finansowy na rok 2023. Budżet miasta jest najważniejszą uchwałą, jaką każdego roku podejmuje Rada Miejska i najważniejszym dokumentem finansowym samorządu. Bez przyjętego budżetu praktycznie niemożliwe jest funkcjonowanie gminy miejskiej łącznie z jej jednostkami organizacyjnymi.
Plan dochodów wynosi 106.663.967,27 zł, z czego dochody bieżące stanowią wartość 98.470.398,27 zł, natomiast dochody majątkowe 8.193.569,00 zł. Na poziom dochodów bieżących składają się:
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.916.133,00 zł,
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4.857.665,00 zł,
– subwencje w kwocie 21.730.630,00 zł,
– dotacje w kwocie 13.164.324,27 zł,
– jak również pozostałe dochody w kwocie 37.801.646,00 zł.
W planie dochodów majątkowych ujęto:
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Krokusowej w kwocie 798.055,00 zł, ulicy Energetycznej również w kwocie 798.055,00 zł oraz ulicy Struga w kwocie 277.459,00 zł,
– dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę ulicy Krętej w kwocie 1.140.000,00 zł, ulicy Jaśminowej również w kwocie 1.140.000,00 zł oraz ulicy Różanej w kwocie 1.615.000,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 25.000,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.350.000,00 zł.
Plan wydatków wynosi 110.669.314,84 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 98.690.940,84 zł, a wydatki majątkowe 11.978.374,00 zł.
Oprócz przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowych ulic: Zakładowej, Reymonta, Miłosnej, Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej oraz Kazimierza Wielkiego. W projekcie znalazł się również zakup i montaż drzwi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole oraz utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole. Przypomnijmy, że kolski budżet jest budżetem obywatelskim, zawiera projekt „Przystanek Zieleń” złożony przez Stowarzyszenie „Kolska Trójka”, który uzyskał w głosowaniu najwyższą liczbę ważnie oddanych głosów. Projekt ten zakłada stworzenie dla członków społeczności szkolnej i lokalnej „zielonego skweru” gdzie poprzez zabawę i wypoczynek będzie można w sposób aktywny rozwijać u dzieci zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne. Na realizację projektu została zaplanowana kwota ok. 40 tys. zł.
W ramach dotacji kontynuuje się pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na wydatki związane z dokumentacją na przebudowę ulicy Broniewskiego, prace związane z przebudową ulicy Kolejowej oraz budową północnej obwodnicy Koła. Zawarto również upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 2.930.000,00 zł. Z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji „Budowa północnej obwodnicy
Miasta Koła” i tworzące rezerwę na wydatki inwestycyjne.
Uchwała otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła. Przyjęcie budżetu poprzedziło uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2023-2028 – dokument został zatwierdzony także jednogłośnie.
– Dziękuję państwu radnym za przyjęcie budżetu – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski. – To budżet bardzo trudny, tworzony w specyficznej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej. Jest skrojony na miarę naszego miasta, skromny, ale dający możliwość zrealizowania dla naszych mieszkańców wielu ważnych inwestycji. Kształt budżetu w ciągu roku będzie wielokrotnie zmieniany podczas sesji – oby tylko na plus.
źródło:UM w Kole