W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w Ratuszu Miejskim w Kole odbędzie się LVIII Sesja Rady Miejskiej Koła.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej Koła.