W dn. 26 października 2022 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Ratusza rozpocznie się LVI Sesja Rady Miejskiej Koła.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło w roku szkolnym 2021/2022.
9. Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole z realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła” Panu Grzegorzowi Mokrzyckiemu
2) w sprawie zaopiniowania cennika na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…- odpady komunalne łącznie z frakcjami zgromadzonymi selektywnie
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne
4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
5) w sprawie zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole w postaci nieruchomości gruntowych
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 18 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło
9) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
10) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
11) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2022 rok
12) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028
13) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Koła
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Protokół z LV Sesji Rady Miejskiej Koła.
13. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miejskiej Koła.

źródło:UM w Kole