13 lipca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Kole doszło do podpisania umowy na realizację kolejnej inwestycji w gm. Kościelec.
Umowa podpisana została przez Starostę Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Wójta Gminy Kościelec Dariusza Ostrowskiego, Prezesa firmy MK STELLA Konrada Marka, Dyrektora PZD w Kole Grzegorza Kujawę, oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego Janusza Stacherskiego w obecności Wicestarosty Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Kozajdy, Sekretarza Powiatu Artura Szafrańskiego, Skarbnika Powiatu Zygmunta Sołtysiaka, Skarbnika Gminy Kościelec Beaty Wawrzyniak i Radnych Gminy.
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów”, bo to o niej mowa zrealizowana będzie w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym w ciągu drogi powiatowej Kościelec- Gąsiorów.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie ulica Długa, od sklepu Dino do ulicy Tarnowieckiej. Wartość inwestycji to 1.999.362,87 zł i będzie ona realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie w wysokości 812.087,00 zł. Ponadto swój udział w inwestycji, ma również Gmina Kościelec w kwocie 515.165,04 zł. Pozostała wartość kwoty tj. 772.747,73 zł przypadła w udziale dla powiatu kolskiego. Wykonawcą inwestycji została wybrana firma MK STELLA Konrad Marek z Koła. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w pasie drogowym wraz z zatoką parkingową przy cmentarzu, budowie chodnika wykonanie oznakowania oraz nasadzenie zieleni.
źródło:Powiat Kolski