Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że :

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.

  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.:  ydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.
  1. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom  prawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi  rzepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo downiesienia  sprzeciwu  obec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być  ofnięta w dowolnym momencie.
  1. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy  ogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą  lektroniczną.
  1. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi  załącznikami (plikami lub linkami):
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com