Zmiany od 1 listopada 2023 r.: Lekarz rodzinny diagnozuje nadciśnienie tętnicze, choroby serca, przedcukrzycę, tarczycę, nerki.

Nowe kompetencje lekarza rodzinnego dotyczą prawa do wystawiania skierowań na tomografię oraz badanie immunoglobulin E. Lekarze rodzinni mogą też zająć się stanami przedcukrzycowymi, nadczynnością tarczycy i przewlekłymi chorobami nerek (opieka koordynowana).

Wynika to z nowelizacji poniższych przepisów: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Po wykorzystaniu nowych możliwości, w przypadku zdiagnozowania rozpoznania chorobowego, lekarz POZ skieruje świadczeniobiorcę do właściwego lekarza specjalisty. Celem nowelizacji nie jest zastąpienie przez lekarza rodzinnego np. kardiologa, tylko przyspieszenie diagnostyki. Do kardiologa pacjent trafi z kompletem badań wykonanych na poziomie lekarza rodzinnego. Ma to przyspieszyć leczenie.

Skierowanie na tomografię od 1 listopada 2023 r.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1427) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

„14. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, realizujący zakres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia, może wystawiać skierowanie na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniu do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca.

Nowelizacja nawiązuje do „WYKAZU ŚWIADCZEŃ OPIEKI KOORDYNOWANEJ ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI” w załączniku nr 6 rozporządzenia z 24 września 2013 r. Na tej podstawie świadczenia opieki koordynowanej są realizowane m.in. w zakresie diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków. 

Skierowanie na immunoglobuliny

Dodatkowo lekarz rodzinny może kierować na:

 • immunoglobuliny E całkowite (IgE);
 • immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych; alergeny:

a) wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria,

b) pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza – skorupiaki, marchew, jabłko.

Zmiany w opiece koordynowanej na poziomie POZ

Z opieki koordynowanej w poradniach POZ mogą korzystać pacjenci, u których zdiagnozowano:

 • stan przedcukrzycowy (a nie tylko cukrzycę),
 • nadczynność tarczycy (a nie tylko niedoczynność tarczycy).

Nowe możliwości lekarzy POZ dotyczą także leczenia przewlekłych chorób nerek.

Jak ministerstwo zdrowia uzasadnia zmiany?
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej rozwiązuje problemy związane z brakiem możliwości:

 1. wystawiania skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na badania Immunoglobuliny E całkowite (IgE) oraz Immunoglobuliny E swoiste (IgE) finansowane z budżetu powierzonego;
 2. wystawiania skierowania na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych w ramach świadczeń opieki koordynowanej;
 3. wystawiania skierowania na świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej, w celu zdiagnozowania stanu zdrowia pacjentów korzystających ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ);
 4. finansowania i rozliczania ze środków budżetu powierzonego świadczeń związanych z diagnozowaniem i leczeniem stanów przedcukrzycowych w ramach opieki koordynowanej z zakresu diabetologii;
 5. finansowania i rozliczenia ze środków budżetu powierzonego świadczeń związanych z diagnozowaniem i leczeniem nadczynności tarczycy w ramach opieki koordynowanej z zakresu endokrynologii;
 6. diagnozowania i udzielania kompleksowych świadczeń przez lekarzy POZ pacjentom chorujących ma przewlekłą chorobę nerek, na wczesnych etapach choroby;
 7. odbywania konsultacji specjalistycznej w przypadku świadczeniobiorców poniżej 18. roku życia korzystających ze świadczeń opieki koordynowanej.
 1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wprowadzane w projektowanym rozporządzeniu zmiany mają  na celu:

 1. umożliwienie lekarzom POZ wystawiania skierowania na Immunoglobuliny E całkowite (IgE) oraz Immunoglobuliny E swoiste (IgE) przy objawach wskazujących na występowanie alergii oraz tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniach do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca;
 2. umożliwienie lekarzom udzielającym świadczeń z zakresu NiŚOZ diagnozowanie stanu zdrowia świadczeniobiorców i ustalanie terapii, w oparciu o wyniki badań diagnostycznych;
 3. objecie kompleksowymi świadczeniami opieki koordynowanej lekarza POZ z zakresu diabetologii świadczeniobiorców, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy;
 4. objęcie kompleksowymi świadczeniami opieki koordynowanej lekarza POZ z zakresu endokrynologii świadczeniobiorców, u których zdiagnozowano nadczynność tarczycy;
 5. umożliwienie lekarzom POZ kompleksowego udzielania świadczeń świadczeniobiorcom z przewlekłą chorobą nerek, w tym wczesnego diagnozowania choroby, ustalania terapii lub, w przypadku świadczeniobiorców, u których zdiagnozowano zaawansowane stadia choroby, kierowanie ich na leczenie specjalistyczne;
 6. udostępnianie konsultacji specjalistycznych w przypadku świadczeniobiorców poniżej 18. roku życia korzystających ze świadczeń opieki koordynowanej.

Efektem przedmiotowych zmian będzie zwiększenie dostępności do świadczeń na etapie podstawowej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że dzięki poszerzeniu katalogu świadczeń, świadczeniobiorcy uzyskają dostęp do tych świadczeń już na etapie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ, bez konieczności oczekiwania na ich realizację u lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). W przypadku zdiagnozowania rozpoznania chorobowego lekarz POZ skieruje świadczeniobiorcę do właściwego lekarza specjalisty. Powyższe pozwoli na szybsze ustalenie właściwej terapii. Dodatkowym efektem w zakresie NiŚOZ będzie odciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć.

 

źródło:Infor.pl