Zawarcie porozumienia międzygminnego.
Na wczorajszej sesji w Kole radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego, Obszaru Funkcjonalnego Koła i Turku, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich (w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027).
Na naszym terenie ZIT służy wsparciu zintegrowanych projektów, mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego, czyli: miasta Koła, gminy Koło, miasta Turku i gminy Turek, Brudzewa i Kościelca, a wyliczona dla tego terenu alokacja wynosi 8 717 164,60 euro. O środki te w nowej perspektywie finansowej będzie można ubiegać się w ramach 7 wskazanych przez Zarząd Województwa celów szczegółowych, a są nimi: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych; Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami; Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zero emisyjnej; Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy; Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia; Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie; Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Aby nasze miasto mogło sięgać po środki na wskazane cele, konieczna jest współpraca między samorządami oraz posiadanie strategii ZIT.
W maju br. przedstawiciele władz wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego zdecydowali, iż formą instytucjonalizacji partnerstwa będzie porozumienie międzygminne.