Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)
zwołuję:
XXXV Sesję Rady Miejskiej Koła,
która odbędzie się 31 marca 2021 roku (środa) o godz. 15.00 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Sportowa 2B

Link do transmisji:https://www.kolo.pl/wiadomosc/8819/transmisja-obrad-xxxv-sesji-rady-miejskiej-koa—31-marca-2021-r?fbclid=IwAR0LFP6dYaCfY75yB8Fs0P_4fNicRHYnf3TUqrZIEpl409yvCLHIXhWpPmg

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2020 rok.

8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2020 rok.

9. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2020 rok.

10. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” za 2020 rok.

11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2020 rok.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Koła na lata 2021-2025

Projekt uchwały

2) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła

Projekt uchwały

3) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Kole

Projekt uchwały

4) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Dąbskiej, Cegielnianej

Projekt uchwały

5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

6) zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok

Projekt uchwały

7) zamieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028.

Projekt uchwały

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej Koła.

15. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski

źródło:UM w Kole