UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.      

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)  
zwołuję:
XXXIII Sesję Rady Miejskiej Koła,
która odbędzie się 27 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 14.00 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Sportowa 2B

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

CZĘŚĆ I

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029:


a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029


b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła,


c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,


d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029,


e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza Miasta Koła i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,


f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029,


2) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok:


a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2021 rok,


b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła oraz pozostałych stałych komisji rady,


c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,


d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały budżetowej miasta Koła na 2021 rok,


e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza Miasta Koła i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,


f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2021 rok.

CZĘŚĆ II

3) w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koła na lata 2021-2025,


4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B),


5) w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kole poprzez zmianę siedziby,


6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Cegielnianej,


7) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło,


8) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 75 ark. mapy 22, działki nr: 1/2; 1/3; 1/4; 1/6 ark. mapy 11, działka nr 1/9 ark. mapy 4, działka nr 11 ark. mapy 6),


9) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 102/2 ark. mapy 26, działka nr 86/1 ark. 26 oraz działka nr 89/1 ark. 26),


10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne,


11) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,


12) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Koła na 2021 rok.


8. Wolne głosy i wnioski.


9. Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej Koła.


10. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski 

źródło:UM w kole

Transmisja z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kole,która odbędzie się 27 Stycznia 2021 roku (środa) o godz. 14.00, będzie również nadawana ” na żywo” na portalu informacyjnym https://www.kolskiefakty.pl
Kolskiefakty.pl