XXXVI Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B.

Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Koła na lata 2021-2025
b) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”
d) w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024
e) w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Koło zadania własnego Gminy Koło w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła
g) w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Koła na lata 2021-2025
h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole (dz. nr 134/2)
i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole (dz. nr 134/3)
j) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kościelec
k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. 3 Maja
l) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
m) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
n) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 92 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 5)
o) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 92 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 33)
p) w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu
r) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
s) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok
t) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej Koła.
10. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej Koła.
źródło:UM w Kole