XXXIX Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, rozpoczęcie o godz. 13.00.
Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Powitanie gości
4. Propozycje do porządku obrad
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach
7. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole
8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole
9. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole
10. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole
11. Informacja z realizacji „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2020”
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2021”
2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Koło na rok 2021/2022
3) w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Kole
4) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Koła
6) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Koło
7) w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”
😎 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
9) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło
10) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
11) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Nagórnej
13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Dąbskiej
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Dąbskiej
15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole w rejonie ul. Toruńskiej
16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Rawity-Witanowskiego
17) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Klonowej
18) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Klonowej
19) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 13 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
20) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 13 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
21) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Nowy Rynek 14 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
22) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok
23) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028
24) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła
25) w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Kole i Prezesa Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła
13. Wolne głosy i wnioski
14. Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Koła
15. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Koła
Link do transmisji on-line w dniu sesji na stronie www.kolo.pl
źródło:UM w Kole