XXXII Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w hali MOSiR.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) zmieniającej Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole,
2) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kole na rok 2021,
3) zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Koło,
4) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
5) w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło i jej jednostkom organizacyjnym,
6) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
7) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok,
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025,
9) w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Koła na 2021 rok,
10) w sprawie przekazania wniosku dotyczącego budowy ulicy Struga w Kole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej Koła.
10. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej Koła.
Uwaga! Sesja będzie transmitowana. Jutro podamy link do transmisji.
źródło:UM w Kole

Leave a comment