XXXI Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 15:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B. Obrady będą transmitowane.
Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
b) w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Koło,
c) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Koła na lata 2021-2025”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
d) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt kolskiego budżetu obywatelskiego,
e) w sprawie wystąpienia Miasta Koła ze stowarzyszenia o nazwie Związek Miast Polskich,
f) w sprawie podtrzymania zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”,
g) w sprawie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie miasta Koło,
h) w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień,
i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Kołłątaja,
j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Włocławskiej,
k) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego,
l) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok,
m) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025,
n) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Jaśminowej,
o) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła
p) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kole.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej Koła.
10. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej Koła.
źródło:UM w Kole

Leave a comment