Informuję, że XLVII Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się 30 marca 2022 roku (środa) o godz. 13.00 w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2021 rok.
8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2021 rok.
9. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2021 rok.
10. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” za 2021 rok.
11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2021 rok.
12. Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole z realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kole na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza.
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole.
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole.
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Norwida.
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 15 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Serafina Opałki 18 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Leśna 3 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
13) w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
14) zmieniającej budżet miasta Koła na 2022 rok.
15) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Protokół z XLVI Sesji Rady Miejskiej Koła.
16. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej Koła.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŁA
/-/ Tomasz Sobolewski
źródło:UM w Kole