XLVI Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 23 lutego 2022, godz. 13:00 w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1
Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Powitanie gości
4. Propozycje do porządku obrad
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Koła na lata 2022-2026
2) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2022 roku
3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło
4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Konwaliowej, Malczewskiego
5) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Grabskiego
6) zmieniającej budżet miasta Koła na 2022 rok
7) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028
9. Wolne głosy i wnioski
10. Protokół z XLV Sesji Rady Miejskiej Koła
11. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej Koła
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:UM w Kole