15 grudnia br. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Ratusza rozpocznie się XLIII Sesja Rady Miejskiej Koła.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koła na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku” za lata 2019-2020.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kole na rok 2022
2) w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza
3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Czereśniowej
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 11 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
6) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
7) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
9) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028
10) w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Koła na 2022 rok
11) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Koła na 2022 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej Koła.
11. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej Koła.
źródło:UM w Kole