Informuję, że XL Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się 29 września 2021 roku (środa) o godz. 13.00 w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2021.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych
2) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła
3) w sprawie wyznaczenia targowiska miejskiego i ustalenia regulaminu targowiska oraz wskazania miejsc do przeprowadzenia handlu okrężnego
4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło
5) zmieniający uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok
6) zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028
7) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Koła
8 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Koła
9) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Koła.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej Koła.
12. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej Koła.
Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski
żródło:UM w Kole