09 listopada 2022 r. w Hali Sportowej w Grzegorzewie odbyło się uroczyste przekazanie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu powiatu kolskiego Uroczystość wręczenia promes rozpoczęła się od złożenia meldunku Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Dariuszowi Matczakowi przez dowódcę uroczystości.
W uroczystości udział wzięli:
✔️ Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Witold Czarnecki;
✔️ Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Galemba;
✔️ Asystentka Ministra – członka Rady Ministrów, sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Pana Zbigniewa Hoffmanna Pani Faustyna Bolewska;
✔️ I Wicewojewoda Wielkopolski Pani Aneta Niestrawska;
✔️ Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Dariusz Matczak;
✔️ Starosta Kolski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu kolskiego Pan Robert Kropidłowski;,
✔️ Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego Pan Piotr Opas;
✔️ Burmistrz Miasta Dąbie Pan Tomasz Ludwicki;
✔️ Dyrektor ds. administracyjnych Miasta Dąbie Pani Monika Szymanowska;
✔️ Burmistrz Miasta Kłodawa Pan Piotr Michalak;
✔️ Wójt Gminy Olszówka Pan Włodzimierz Fraszczyk;
✔️ Wójt Gminy Koło Pan Mariusz Rybczyński;
✔️ Przewodniczący Rady Gminy Grzegorzew Pan Tadeusz Sosnowski;
✔️ Ksiądz kapelan Radosław Kobiela;
✔️ Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu;
✔️ Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ich opiekunowie .
5 września br. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.
Na terenie województwa wielkopolskiego dofinansowanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymało 848 jednostek OSP na łączną kwotę 4.235.000,00 zł., natomiast w powiecie kolskim dofinansowanie trafiło do 23 jednostek OSP na łączną kwotę 126.360,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na: zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków MDP oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków MDP.
Podczas uroczystości Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Kłodawa przedstawiła prezentację na temat osiągnięć i przedsięwzięć realizowanych przez młodych adeptów pożarnictwa, z kolei Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Koło nad Wartą zaprezentowała inscenizację postępowania podczas wypadku drogowego.
Opracowanie: ogn. Katarzyna Wojciechowska
Zdjęcia: asp. Konrad Siwiński
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com