Wracają wczasy pod gruszą i bony turystyczne. 1914,34 zł na wczasy lub kolonie
Już w lipcu 2023 r. odmrożenie ZFŚS, czyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy po długiej przerwie będą mogli wnioskować o wczasy pod gruszą, czy też dofinansowanie wypoczynku swoich dzieci. Czy dofinansowanie wypoczynku dzieci to nowa odsłona bonu turystycznego?
Podczas 65. posiedzenia Senat RP nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. oraz nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. W momencie publikacji niniejszego artykułu czekamy wyłącznie na podpis prezydenta.
Należy więc uznać za pewniak odmrożenie ZFŚS, czyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W ustawie przewidziano odmrożenie od 1 lipca 2023 r. podstaw naliczania ZFŚS oraz funduszy socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.
Dla nas oznacza to tyle, że pracodawcy będą ponownie finansować wczasy pracownicze oraz kolonie dla dzieci pracowników. Na dzień dzisiejszy nie ma mowy o kolejnym bonie turystycznym, ale dofinansowanie kolonii i obozów młodzieżowych to już coś. Przypomnijmy, że fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Z kolei pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
Wczasy pod gruszą – zasady
Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Wczasy pod gruszą – wypłata
Wypłata omawianego w niniejszym artykule świadczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Oczywiście mowa tu o urlopie wypoczynkowym w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Wczasy pod gruszą – wysokość
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:
1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3 (red. młodociani i prace szczególne), 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
Przypomnieć jednak należy, że kwota ta obliczana była na podstawie danych o wynagrodzeniu z 2019 roku. Wynosiła ona więc 1662,97 zł na jednego pracownika. Natomiast rząd podjął decyzję o odmrożeniu tej kwoty i obliczeniu nowego odpisu w oparciu o dane z poprzedniego roku. Co to oznacza? Ile na kolonie i obozy dla dzieci pracowników? Ile na wczasy pod gruszą? Ile wyniesie świadczenie urlopowe w tym roku?
Omawiana w niniejszym artykule kwota wzrośnie do 1914,34 zł. Podkreślenia wymaga fakt, że kwota wymieniona w zdaniu poprzednim obowiązywać będzie jeszcze za rok i za dwa lata.
UWAGA: Świadczenie nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników!
foto:Shutterstock
źródło:INFOR.PL