Wotum zaufania i jednogłośne absolutorium dla burmistrza
Podczas wczorajszej, XXXVIII sesji Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta Koła Krzysztofowi Witkowskiemu wotum zaufania za 2020 rok i jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Głosowania poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2020 rok, debata, przedstawienie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o
stanie mienia gminy. Przedstawione zostały pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz stałych komisji rady. Burmistrz podziękował paniom sekretarz, skarbnik i swojemu zastępcy za pomoc w kierowaniu jednostką oraz wszystkim pracownikom za codzienne starania.
Przedłożony szczegółowy Raport o stanie gminy umożliwił radnym wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną Koła, i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach, ocenie. Należy pamiętać, że ubiegły rok obarczony był ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na administracji samorządowej spoczęły nowe zadania i problemy dotyczące miejskich jednostek organizacyjnych, związane z ochroną zdrowia oraz organizacją pracy w nietypowych warunkach. Dla samorządów to był czas ciężkiej próby, ale również okazja do wykazania się kreatywnością i wprowadzenia usprawnień w wielu obszarach. – W mojej ocenie, pomimo panujących warunków, udało nam się zaplanować, rozpocząć i zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, koniecznych dla rozwoju lokalnego i dobra mieszkańców – powiedział włodarz.
źródło:UM w Kole