W dniu 24 lutego 2021, godz. 15:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej Koła.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2021 roku
b) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole
c) w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Dąbskiej wraz z ustanowieniem służebności drogowej
e) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 73 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
g) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 73 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 73 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
j) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Serafina Opałki w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. 20 Stycznia
l) w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Koło na lata 2021-2025
m) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok
n) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028
o) w sprawie przekazania petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce” do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
9. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Koła za 2020 rok.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej Koła.
13. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej Koła.
źródło:UM w Kole