Powiatowy Urząd Pracy w Kole zaprasza Przedsiębiorców
do składania wniosków na refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
do wysokości 20.000,00 zł.
w ramach projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kolskim (V)”
realizowanego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Ze środków w ramach programu może skorzystać osoba w wieku 18-29 lat, zarejestrowana w PUP Koło jako osoba bezrobotna, niepracująca, niekształcąca się w systemie dziennym oraz niekorzystająca ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu czterech tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:
a) osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
c) osoby o niskich kwalifikacjach.
Obowiązujący formularz wniosku jest dostępny w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.kolo.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Składane wnioski powinny być wypełnione czytelnie, podpisane i złożone z wymaganymi załącznikami.
Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania przyznanego na powyższe formy wsparcia limitu środków.
źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com