15 września na terenie Miejsca Pamięci w Lesie Rzuchowskim bp senior diecezji włocławskiej Wiesław Alojzy Mering odprawił uroczystą mszę w intencji ofiar niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie oraz wszystkich ofiar II wojny światowej.
Po liturgii uczestnicy przeszli w milczącym marszu do Ściany Pamięci, gdzie modlitwę za zmarłych odśpiewał Rabin Miasta Łodzi Dawid Szychowski. Do zgromadzonych przemówili biskup senior, ambasador Republiki Austrii Andreas Stadler, I wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz dr Eleonora Bergman z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Kierownik Muzeum w Chełmnie Bartłomiej Grzanka odczytał listy skierowane do zgromadzonych na uroczystości przez marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Izziego Kerena Kutnera przewodniczącego Związku Ziomkostwa Żydów z Koła w Izraelu.
W uroczystości wzięli udział ambasador Austrii Andreas Stadler, zastępca ambasadora Republiki Czeskiej Miroslav Kolatka, I wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, wicedyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Grażyna Brzezińska, dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie dr Anna Ziółkowska, delegacje władz samorządów powiatowych, miejskich i gminnych z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, delegacje Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu
i w Łodzi oraz duchowni wyznań chrześcijańskich, reprezentacje służb mundurowych, instytucji kultury, szkół i organizacji społecznych.
Uroczystość odbyła się po raz dziewiętnasty. Organizatorami byli Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak i proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chełmnie ks. Krzysztof Kaczmarek.
Po uroczystości ambasador Austrii zwiedził Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.
===========================================
On September 15, at the Memorial Site in Las Rzuchowski, Bishop Senior of the Włocławek Diocese, Wiesław Alojzy Mering, celebrated a solemn mass for the victims of the German death camp in Chełmno and all victims of World War II.
After the liturgy, the participants walked silently to the Wall of Remebrance, where the prayer for the dead was sung by the Rabbi of the City of Łódź, Dawid Szychowski. The audience was addressed by the senior bishop, the ambassador of the Republic of Austria Andreas Stadler, the First Vice-Voivode of Wielkopolska Aneta Niestrawska and Dr. Eleonora Bergman from the Jewish Historical Institute in Warsaw. Bartłomiej Grzanka, the head of the Museum in Chełmno, read the letters addressed to the gathered at the ceremony by Marshal of the Wielkopolska Province, Marek Woźniak, and Izzy Keren Kutner, the chairman of the Koło Jews Association in Israel.
The ceremony was attended by the Austrian Ambassador Andreas Stadler, the Deputy Ambassador of the Czech Republic Miroslav Kolatka, the First Vice-Voivode of Wielkopolska Aneta Niestrawska, the deputy director of the Culture Department of the Marshal’s Office of the Wielkopolska Region, Grażyna Brzezińska, director of the Martyrdom Museum in Żabikowo, Dr. Anna Ziółkowska, delegations of municipal and poviat self-governments, delegations of Jewish Religious Communities in Poznań and in Łódź, as well as clergy of Christian denominations, representations of uniformed services, cultural institutions, schools and social organizations.
The celebration took place for the nineteenth time. The organizers were the head of the commune Grzegorzew Bożena Dominiak and the parish priest of the Roman Catholic Parish in Chełmno, Fr. Krzysztof Kaczmarek.
After the ceremony, the Austrian ambassador visited the Museum of the former German Kulmhof Death Camp in Chełmno nad Nerem.
źródło:Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem