Dużo się dzieje przy ruinach zamku. Trwa zabezpieczanie fragmentu muru północnego warowni dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Ochrona Zabytków oraz badania archeologiczne współfinansowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Jednocześnie realizowane są dwa różne zadania. Pierwszym, ważniejszym z punktu widzenia kondycji obiektu, są prace zabezpieczająco-konserwacyjne północnego muru. Właśnie wykonane zostało wzmocnienie murów na czas odbudowy najsłabszego fragmentu. Całe przedsięwzięcie szacowane jest na 415.450,00 zł, z czego 200 tys. zł wynosi dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zabezpieczenie ruin związane jest z przyszłościowymi planami utworzenia wokół zamku miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Natomiast drugim zadaniem, niezwykle ważnym dla procesu poznawania dziejów miasta, są trwające obok ruin badania archeologiczne współfinansowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. O ich przeprowadzenie zabiegał burmistrz dr Krzysztof Witkowski. Miejski samorząd przeznaczył na ten cel kwotę 15 tys. zł. Archeologom udało się odnaleźć fragment denara Kazimierza Jagiellończyka. Wkrótce dowiemy się więcej o tajemnicach kolskiej warowni…

żródło:UM w Kole

Leave a comment